Allmänna villkor för leverantörers nyttjande av Dropmeds produkter och tjänster för egen försäljning

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Dropmed AB erbjuder sina tjänster till er som leverantör genom vår leverantörsportal Dropmed VASABI. Tjänsterna erbjuds med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av Dropmed och vid behov accepteras igen. Detta avtal ingås i samband med att ni skapar ert leverantörskonto på dropmed.se samt vid köp utav någon av våra prenumerationer eller tjänster. Syftet med avtalet är att reglera de allmänna villkor som gäller mellan er som leverantör och Dropmed AB samt slutkund vid hantering, försäljning och marknadsföring av era produkter mot slutkund genom Dropmeds plattformar Dropmed VASABI och Dropmed Market. Detta avtal gäller mellan er som leverantör och Dropmed AB. 

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Dropmed är en techplattform som i provision förmedlar försäljning mellan leverantör och vårdgivare. Dropmed är en oberoende marknadsplats för sjukvårdsrelaterade inköp, som sätter vårdgivare i kontakt med tillverkare, distributörer, webbutiker, och grossister med lokal organisation i Sverige. Dropmedär inte en leverantör eller grossist, och hanterar därför inte lager, logistik eller fakturering mot slutkund. Dropmed har dock ett ansvar mot slutkund (vårdgivaren). Detta ansvar är dels att säkerställa leverantörers efterlevnad av eget ansvar att kommunicera eventuella särskilda villkor (mot slutkund), orderstatus, svar på frågor, leveransdatum och fakturering. Genom Dropmed kan vårdgivare ta direktkontakt med leverantörer, få mer information genom leverantörens egen hemsida (förutsätter att leverantören tillgängliggjort denna information), eller använda Dropmed för att få hjälp att kontakta leverantörer. I fall där vårdgivare söker support från Dropmed för specifika frågor om produkter eller söker hjälp i samband med investeringar och inköp, kommuniceras dessa behov vidare till leverantörerna. 

Leverantörens val gällande nivån av Dropmeds åtagande styr ersättningsnivån. Leverantören har möjlighet att välja hur denna ersättning ska betalas. Exempelvis kan ersättningen antingen vara ren provision eller en kombination av provision och en månadsavgift. Dropmed bygger löpande nya funktioner och material  som stärker leverantörens marknadsföring samt förmåga att öka sin försäljning. Vår målsättning är att tillhandahålla en plattform som kontinuerligt ger leverantörer större nytta, med bättre funktioner och fler möjligheter att hjälpa vårdgivare. Vi som arbetar på Dropmed drivs av att bygga en bra techplattform som förenklar vårdgivares inköp. Vi har inget intresse av att agera mellanhand. När vårdgivare behöver kvalificerad support sätter vi leverantörer i direktkontakt med vårdgivaren. Om information behövs snabbt för ett köpbeslut kontaktar vi er och kan vid behov även hjälpa er att lägga upp produkter och priser i vårdgivarens inköpslista. 

Dropmed arbetar även löpande med att förbättra innehållet för vårdgivare, och det ligger i vårt intresse att berika leverantörens profil, information och USPar. För mer information om hur vi hjälper er med detta ber vi er kontakta support@dropmed.se.  

Genom Dropmed VASABI har leverantören tillgång till verktyg att marknadsföra sitt bolag och produkter, och sälja sina produkter till svenska vårdgivare. Leverantören har full flexibilitet när det kommer till synlighet, prissättning och rabatter, där både listpriser och rabatterade priser kan konfigureras olika för olika vårdgivarsegment. Leverantören kan även välja om Dropmeds provision ska räknas som kickback eller prispåslag. 

I plattformen kan leverantören konfigurera regler för hur information och priser visas mot kund. Synlighet av produktinformation och priser kan ställas in för ej inloggat läge (dvs vad som visas öppet) och för inloggat läge. Kombinationen av inställningar ger olika fördelar, där vår rekommendation är att gemensamt diskutera era specifika önskemål och tillsammans välja ett upplägg som passar ert bolag bäst. 

För att leverantören ska kvalificeras att skapa konto på Dropmed VASABI krävs att de har svensk organisation, support och reservdelar, samt att leverantörens representant, eller “användare” av Dropmeds tjänster, anställd på leverantörens bolag, godkänner dessa användarvillkor. I samband med upprättande av konto får leverantören tillgång till plattformen Dropmed VASABI, genom vilken leverantörens erbjudna produkter och tjänster tillgängliggörs för försäljning mot vårdgivare genom inköpsplattformen Dropmed Market. 

Alla beställningar som vårdgivaren genomför på Dropmed Market kommuniceras genom Dropmed VASABI samt mejlnotiser till leverantören. Leverantören ombeds i samband med detta sätta två datum i plattformen; datum då ordern behandlas (kommunicerar mot kund att leverantören behandlar ordern), samt datum för leverans (kommunicerar till kunden att indikativt leveransdatum har satts). Det går även att kommunicera Tracking-ID genom plattformen eller till support@dropmed.se. Leverantören förbinder sig att kommunicera denna information till Dropmed för att upprätthålla korrekt information mot vårdgivaren genom Dropmeds plattformar. Dropmed tillhandahåller all information om kundens leveransuppgifter och fakturauppgifter som leverantören behöver för att hantera ordern.  

RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna på dropmed.se och de tekniska lösningarna som används för tillhandahållande av dessa, utformning av gränssnitt, programvara, och systemarkitektur och design tillhör Dropmed AB och får ej användas av användaren i en vidare utsträckning än vad som följer av funktionerna i tjänsten eller som uttryckligen anges i dessa villkor. Under inga omständigheter förvärvar användaren eller tredje man immaterialrätter till tjänsten eller till den programvara eller de tekniska lösningar som används i tjänsten eller till eventuella varumärken som tillhör eller används av dropmed.se inklusive samtliga subdomäner. 

Leverantören förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra eventuella relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter och GDPR, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning när de använder sig av informationen som tillhandahålls via tjänsten.

Leverantören erhåller genom detta avtal ingen rätt att framställa exemplar av (kopiera) och/eller, överföra, sprida, framföra eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten eller utomstående, material som tillhandahållts av dropmed.se 

Beställningar som inkommer genom Dropmed till leverantören får under inga omständigheter sidofaktureras eller tas över av leverantören utanför plattformen. Dropmed levererar en hög nivå av öppenhet och transparens mot leverantören, och för att vi ska kunna göra det behöver leverantören acceptera att beställningar som kommer genom Dropmed kommer ha en provisionsavgift som faktureras leverantören. I dagsläget faktureras provisionen vid leveransdatumet leverantören sätter.  

Leverantörens rättigheter: Leverantören äger rättigheterna till allt material som leverantören sedan tidigare äger rättigheterna till, och genom sitt användande av Dropmed VASABI infogar i plattformen. Detta gäller exempelvis information om leverantörens företag, medarbetare, avtal och produktinformation. Leverantören förbinder sig dock att ge Dropmed icke-exklusiva rättigheter att använda, distribuera och (i samråd) berika denna information på Dropmed’s plattformar. Leverantören äger full rätt att när som helst avsluta sitt konto, ändra eller radera information från sitt konto. Informationen raderas då från Dropmed’s servrar i enlighet med uppsägningsvillkoren, där leverantören förbinder sig att fullfölja sina åtaganden mot slutkund även efter att information raderats. Detta kan exempelvis vara ordrar med långa leveranstider, där leverantören raderar sin information, men fortfarande behöver leverera utrustning som beställts, samt fakturera slutkunden. 

Viss information knuten till leverantören styrs av undantag och får inte raderas från Dropmed’s servrar. Undantag gäller för information som enligt lag inte får raderas, exempelvis transaktionshistorik, orderhistorik, signerade avtal, loggar och information som berör Dropmed’s bokföring, säkerhet och allmänna upprätthåll. Leverantören ger sitt fulla samtycke till att Dropmed lagrar denna nödvändiga information i minst 10 år. Leverantören äger rätt att begära ut information som genom undantagsregeln måste lagras av Dropmed. Leverantören äger rätt att anonymisera informationen.

Dropmed äger rätt att till eget medium överföra ingående textmaterial, foton eller bilder för läsning, kommunikation eller orderutskrifter i inköpssystemet Dropmed Market, exempelvis från leverantörens broschyrer, excelfiler, XML feeds eller annat material som assisterar importer av leverantörens produktdata i syfte att kommunicera korrekt information mot slutkund. Dropmed erbjuder även direktintegrationer mot leverantörens egna e-handelssystem eller affärssystem, där leverantören styr vad som delas live mot Dropmed. Dessa lösningar rekommenderas för stora sortiment med mycket variation i priser och lagerstatus.

Dropmed äger rätt att till leverantören marknadsföra nya produkter och tjänster som tillkommit i våra plattformar till de kontaktuppgifter ni angivit i våra tjänster. Vid sådan marknadsföring ges leverantören alltid möjlighet att avsluta marknadsföringen. Kunduppgifter ägs av Dropmed och leverantörer får enligt våra användarvillkor och GDPR inte använda dessa uppgifter för marknadsföring mot slutkund utanför Dropmed’s tjänster utan slutkunds föranledda godkännande.

TILLGÄNGLIGHET

Dropmed är en serverbaserad tjänst som är tillgänglig dygnet runt, med reservation för driftstörningar eller nödvändiga uppdateringar i programvaran. Tillgängligheten övervakas kontinuerligt, där driftstörningar hanteras direkt när de uppstår.

Större systemuppdateringar sker på natten eller under helgen. Dessa typer av uppdateringar kan leda till att  Dropmed.se kan dock inte garantera att Tjänsterna är fria från avbrott, fel eller störningar.

Vi har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovannämnda tillgänglighet, om vi anser detta vara nödvändigt av tekniska, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Användaren är också medveten om och bekräftar att sin möjlighet att bereda sig tillträde till Internet inte kan garanteras av Dropmed.se och att Dropmed.se inte ansvarar för bristfälligheter i användarens egna Internetanslutningar eller utrustning.

RÄTTELSE AV FEL

Dropmed skall åtgärda fel eller brister på ett sätt Dropmed finner lämpligt. Vi äger rätt att stänga webbplatsen och tjänsterna på dropmed.se och tillhörande domäner för underhållsarbete eller uppgradering.

ÄNDRING AV TJÄNSTERNA PÅ DROMED.SE

Tjänsterna i vår portal kommer löpande att ändras. Vi utvecklar Dropmeds plattformar kontinuerligt. Dropmed.se äger därför rätt att då och då utföra ändringar i tjänsterna, rutinerna för drift, tekniska system eller liknande.

Vi strävar efter att i möjligaste mån tillgodose att uppgifter och information som finns tillgängligt på webbplatsen är korrekt. Dropmed.se lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot oss göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på våra samtliga domäner och subdomäner.

ARVODE & PRISER

Dropmed tar betalt genom provisionsarvode och licensarvode. Provisionsarvodet beräknas i procent för förmedlad försäljning på marknadsplatsen, antingen som kickback eller påslag på leverantörens priser, och som standard utan licenskostnad. 

Leverantörer som behöver support med marknadsföring, content, SEO, och Adwords kan ersätta Dropmed för detta genom högre provision eller tillagd licensavgift. Dessa avgifter bestäms i samråd baserat på leverantörens marknadsföringsbudget. 

Vårdgivare kan betala Dropmed för att få fler inköpsfunktioner samt för att sänka eller helt makulera provisionen mot leverantörer, exempelvis när det är önskvärt att behålla redan förhandlade avtalspriser. I dessa fall faktureras leverantören en lägre provision eller nollfakturor. 

Leverantörer behöver aldrig betala för att börja använda Dropmed, och inga dolda avgifter eller licenser förekommer, dvs användandet av tjänsten Dropmed VASABI med sina grundfunktioner är alltid kostnadsfritt.

Dropmed tar betalt genom provision på leverantörens försäljning. Leverantören kan välja att höja sina priser och låta kunden betala provisionen, eller hålla samma priser och själva stå för provisionen (kickback). 

Dropmed fakturerar provisionsavgiften separat efter att produkten har levererats, baserat på leveransdatumet ni som leverantör sätter i plattformen mot kund.

Dropmed kan införa ytterligare licensnivåer med fler funktioner eller stödpaket. Dessa licenser är valbara, där leverantören alltid kan välja att stanna på grundnivån utan månadskostnad.

Dropmed kan införa nya funktioner som betalas per användningstillfälle, exempelvis marknadsföringsfunktioner. Leverantören kan alltid välja att avstå från dessa funktioner.

Väljer leverantören att uppgradera kontot med licens kan licenskostnaden betalas per (1) månad, per tre (3) månader, per sex (6) månader eller per tolv (12) månader. Dropmed förbehåller sig rätten att ändra priser efter avtalstidens slut. Alla priser är exklusive moms. Eventuella framtida kampanjer eller paketpriser beslutas av Dropmed. Vid val av tilläggstjänster gäller offert eller aktuella priser i Dropmeds plattformar.

BETALNINGSALTERNATIV

Uppgradering av kontoprenumeration sker i inloggat läge i Dropmed VASABI under ”Inställningar” och ”Konto”. Uppgradering av prenumeration betalas genom faktura och är bindande för den tidsperiod som valts. Fakturan betalas inom 10 dagar (arbetsdagar) från uppgraderingstillfället.

Vid fakturering kan eventuella administrationsavgifter tillkomma. Vi förbehåller oss rätten att lämna fakturor till 3:e part eller sälja dem vidare. Om leverantören inte betalar fakturan i enlighet med betalningsvillkoren äger DropMed AB, eller tredje part som övertagit rätten till fakturan, rätt att överlåta fakturan till inkassobolag som därefter övertar ärendet för vidare handläggning och hantering. Vid inkassohantering tillkommer ytterligare kostnader i enlighet med vid var tid gällande lag om ersättning för inkassokostnader m.m. DropMed AB har vidare rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan, under förutsättning att förvärvaren kan förväntas fullgöra samtliga DropMed AB’s åtaganden enligt dessa villkor. Om DropMed AB överlåter sina rättigheter och skyldigheter till annan ersätter förvärvaren DropMed AB som part i dessa Villkor och förvärvaren har i sin tur rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt desamma.

För det fall fordringar mot kunden avseende köpet överlåts eller pantsätts av DropMed AB, pantsätts även detta avtal mellan DropMed AB och er.

Om Leverantören inte betalar fakturan i enlighet med betalningsvillkoren tillkommer en påminnelseavgift. För närvarande uppgår sådan påminnelseavgift till 20 % per påminnelse. Denna påminnelseavgift inkluderar ej eventuella tillkommande avgifter från tredje part vid betalningsföreläggande.

ABONNEMANGSTID

Om leverantören betalar licensarvode löper abonnemanget med ett (1), tre (3), sex (6) eller tolv (12) månaders prenumeration i taget räknat från första dag från användarens uppgradering. Abonnemanget förnyas automatiskt med antal månader i taget för vald prenumeration, såvida inte abonnemanget sägs upp innan avtalsperiodens slut. Om abonnemanget sägs upp efter avtalsperioden upphör det först efter denna faktureringsperiod. Löpande månadskostnader sägs upp genom att nedgradera abonnemanget till startpaketet utan månadskostnad. Vid nedgradering eller uppsägning av abonnemang med tilläggstjänster avslutas även tillgången till dessa tjänster. 

Leverantören kan på egen begäran pausa eller säga upp leverantörskontot genom att kontakta vår support. Om leverantören pausar kontot försvinner alla produkter från Dropmed Market och kan inte beställas av vårdgivare, men leverantören kan senare välja att återaktivera kontot. Om leverantören säger upp kontot raderas all information som får raderas permanent. Om leverantören väljer att pausa eller säga upp medlemskapet gäller en (1) månads uppsägningstid, eller så lång tid det tar för leverantören att leverera de sista beställningarna. 

FÖRTIDA UPPSÄGNING

Var och en av Dropmed.se och leverantören har rätt att säga upp abonnemang eller medlemskap med omedelbar verkan om;

 1. den andra Parten på ett väsentligt sätt bryter mot dess villkor för användning,
 1. den andra Parten på ett annat (icke väsentligt sätt) sätt bryter mot villkoren och denne inte inom 14 dagar från skriftlig begäran, vidtar rättelse av felet, eller
 1. om andra Parten går i konkurs, begärs i likvidation eller det finns annan anledning att uppfatta att den andra Parten är på obestånd, eller
 1. om grund för avstängning föreligger (se nedan).

Leverantören har inte rätt till någon återbetalning av erlagda abonnemangsavgifter om Leverantören säger upp abonnemanget under avtalsperioden.

LEVERANS OCH LAGER

Leverantörer är alltid skyldiga att hålla aktiverat produktsortiment uppdaterat i Dropmed VASABI och deaktivera eller ta bort produkter som inte längre erbjuds i ert sortiment. Det ligger i leverantörens intresse att omgående färdigmarkera de kundbeställningar som inkommer genom systemet och meddelas er via mejl. Rekommendationen är att ni inom 24h har skapat en PO (inköpsorder) mot fabrik och fört in datum för PO i Dropmed VASABI, samt att ni inom 4 arbetsdagar har fört in ett leveransdatum i Dropmed VASABI. När ni för in datum för PO informeras kunden att ordern behandlas. När ni för in leveransdatum informeras kunden att leveransdatum är satt. En långsam hantering av ordrar reflekterar därför negativt på er som leverantör. Dropmed tar inget ansvar för eventuella konflikter mellan er som leverantör och slutkund gällande hantering av produktsortiment, orderhantering eller leveranstid. 

 1. Dropmed tar inte ansvar för en leverantör som går i konkurs, väljer att avregistrera sig och därmed tar bort sina produkter, gör produkter tillfälligt inaktiva/osynliga på Dropmed Market, eller av någon annan anledning inte kan eller vill fortsätta sälja sina produkter på Dropmed. 
 1. Leverantören ansvarar själv för att hålla produktsortimentet uppdaterat på Dropmed VASABI och därigenom mot vårdgivare på Dropmed Market. I det fall en produkt är tillfälligt slut på lager, om ni vill editera eller ändra informationen för produkten eller av andra skäl inte vill visa produkten på Dropmed Market behöver ni avaktivera produkten (”Verktyg” -> ”Avaktivera”). I samma verktygsfält kan ni även ta bort produkter om de ska raderas helt från systemet, eller editera produktinformation eller priser.
 1. Leverantören ansvarar själv för sina avtalspriser och visning av produkter på marknadsplatsen. I fliken ”Avtal” skapar leverantören avtal som produkter ansluts till. Leverantören ansvarar för att avtalspriser mot olika kundsegment stämmer, samt att kontrollera priser och erbjudanden som införts i plattformen genom egen personal eller med Dropmeds hjälp. Ett avtal med produkter till avtalspriser ersätter produkternas listpris för det kundsegmentet. När avtalet löper ut försvinner avtalsprodukterna från Dropmed Market helt eller ersätts av listpriser beroende på vad ni har valt i produktens inställningar. 
 1. Leverantören ansvarar för leveransen till slutkund och leveranstiden som anges i produkten. Leveranskostnader behöver informeras mot kund, antingen i produktens beskrivning eller införas i systemet. Leverantören får fakturera leveransen utanför systemet, så länge vårdgivaren nås av denna information. Vi rekommenderar att införa kostnaden för leveransen.  För varje beställning förbinder sig leverantören att införa tracking-IDn i systemet eller kommunicera dessa tillsupport@dropmed.seför vidare kommunikation mot kund. Detta så att både Dropmed och slutkunden nås av leveransinformationen.  
 1. Leverantören ansvarar för att själv specificera eventuella extra villkor som gäller mellan leverantören och slutkunden. Detta görs i Dropmed VASABI under ”Inställningar” -> ”Profil” -> ”Särskilda villkor” och synliggörs då på leverantörens samtliga produkter på Dropmed Market. Detta kan exempelvis vara generella villkor (för samtliga produkter), så som leveransvillkor eller returer. 

AVSTÄNGNING

Dropmed.se har rätt att med omedelbar verkan stänga av enskilda eller samtliga av leverantörens användarkonton från hela eller delar av Dropmeds plattformar, om
 1. Användare efter påminnelse inte i tid erlägger full abonnemangsavgift för sin prenumeration.
 1. Användare använder tjänsten på ett sätt som innebär överträdelse av Dropmed.se säkerhets- och administrationsbestämmelser,
 1. Leverantören inte (längre) uppfyller kraven för att vara leverantör hos Dropmed.se
 1. Leverantören säljer produkter de inte har rätt att sälja eller inte längre kan garantera supportorganisation eller reservdelar.
 1. Användare på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.
 1. Användare trots tillsägelse sprider reklam, meddelanden eller kommentarer som kan anses stötande eller har som syfte att driva kunder från marknadsplatsen. Dropmed förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses stötande eller mindre passande.
 1.  Användare använder plattformen i konkurrensbegränsande syfte, i syfte att söka affärshemligheter eller i syfte att skada andra leverantörers varumärken/brands eller inte följer marknadsföringslagen. Vi förbehåller oss rätten att vid uppdagande av överträdelse eller på andra leverantörers begäran deaktivera ert konto eller ta bort era produkter från marknadsplatsen. Dropmed och leverantören har rätt att besluta om vad som är skadligt för produkternas varumärke. Reapriser får erbjudas under begränsade tider per produkt enligt gällande lagstiftning. 

Agerande som utgör grund för avstängning utgör också grund för hävning av abonnemanget. Om avstängning sker kan användarens konto bli avstängt utan föregående varning och återbetalning.

PERSONUPPGIFTER

Genom att skapa konto godkänns att Dropmed.se lagrar lämnade uppgifter i syfte att användas för tjänster erbjudna av Dropmed.se.

Vi behandlar användarens personuppgifter och företagsuppgifter för att administrera tjänsterna och prenumerationen, ge användaren systemnotifikationer, erbjudanden om nya produkter och tjänster, genomföra marknadsaktiviteter, samt för att utgöra underlag för vår marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och statistiska ändamål. 

Företagsuppgifter, personuppgifter, signaturer och IP-adresser som användaren lämnar till Dropmed eller som annars registreras i samband med att leverantören skapar ett konto tidsstämplas och lagras på servrar tillhörande Dropmed och Dropmeds tjänsteleverantörer. Dropmed använder Mobilt BankID för verifiering och signering av delar av sina tjänster. DropMed kommer aldrig kontakta er med begäran att identifiera er över telefon med Mobilt BankID. 

Vid skapande av företagskonto för Dropmed VASABI ansvarar leverantören för att användaren som skapar kontot är behörig att kommunicera bolagets information, produkter och erbjudanden. I inloggat läge i Dropmed VASABI kan användaren bjuda in fler användare till leverantörskontot. 

Dropmed.se kan inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Användaren godkänner att personuppgifterna/företagsuppgifter får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av abonnemanget såvida inte användaren tackat nej till detta.

TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST

Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

VILLKOR

Leverantören är ansvarig för alla produkter, dess garantier och att försäljning sker i god affärssed. Leverantörer ska följa rådande lagstiftning. Leverantören är ansvarig att inte sälja piratkopior eller trasiga produkter. Begagnade produkter tillåts men leverantören ansvarar för kommunicera eventuella brister eller ändringar av exempevis garantier eller service mot slutkund. 

Vid reklamationer bär leverantören tillfullo ansvar för eventuella utbyten eller returer av produkter, samt kostnader som uppstår i samband med detta.

Användaren ansvarar för att rätt uppgifter har fyllts i vid registrering samt vid komplettering. Leverantören ansvarar även för att inloggningsuppgifter ej kommuniceras vidare, samt att tjänsten inte används av obehöriga.

SEKRETESS

Leverantören förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, som erhållits enligt detta avtal. Med konfidentiell information avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för: 

a)  upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom ert brott mot innehållet i detta avtal; 

b)  upplysning, som ni kan visa att ni kände till redan innan den togs emot från Dropmed; 

c)  upplysning, som ni mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. 

I fall som avses under c) ovan har ni dock som mottagande part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från Dropmed enligt detta avtal. Ni förbinder er vidare att inte för tredje man avslöja förekomsten av avtalet samt information om förhandlingar eller medling i anledning av detta avtal. Detta gäller även i förhållande till era respektive anställda. 

Denna sekretessförbindelse gäller så länge avtalet är giltigt och för en tid om två (2) år efter att avtalet har upphört att gälla. 

Vid brott mot denna bestämmelse vilket inte är att anse som ringa ska leverantören utge Dropmed ett vite om femtiotusen (50 000) kronor i varje enskilt fall. Dropmed har dock rätt att i stället för vite begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. 

PRODUKTER

Det här avtalet avser produkter som tillverkas eller distribueras av er som leverantör för försäljning i Sverige. Som leverantör på Dropmed äger ni fullständiga rättigheter till era produkter och varumärken, och Dropmed ges rätten att förmedla dessa produkter och information till försäljning på Dropmed Market. Leverantören ansvarar alltid för produkterna och dess packning, försändelse och övrig hantering fram till slutkund. Eventuella returer är även de leverantörens ansvar. Dropmed tar ej ansvar för eventuella konflikter eller kostnader som uppstår mellan leverantör och slutkund. Leverantören har alltid rätt att göra prisändringar av produkternas listpriser. Leverantören ansvarar för att hålla listpriser och avtalspriser uppdaterade. Om vårdgivare beställer produkter med utdaterade priser är det leverantörens ansvar att fullfölja beställningen eller ta ansvar för felet mot kund samt informera om prisändringar. Leverantören är medveten om att korrekta priser är en förutsättning för vårdgivares beställningar. Leverantörer som vid upprepade tillfällen ej håller sina priser uppdaterade riskerar att bli avstängda från plattformen. 

LEVERANTÖRENS ANSVAR

Leverantören ansvarar för att hålla sortiment, produkter och avtal uppdaterade, samt hela kommunikationen och leveransen mot slutkund. Kundmeddelanden och ordrar administreras i portalen Dropmed VASABI. Leverantören ansvarar för att svara på kundens frågor skickade från Dropmed Market. Löpande uppdateringar gällande kundens order ska av leverantören meddelas kund eller support@dropmed.se. Leverantören ska initiera tillverkning eller lägga beställning mot fabrik samt föra in  datumet då detta skett i Dropmed VASABI (rekommenderas inom 48 h). När leverantören får vetskap om  leveransdatumet ska leverantören snarast införa detta leveransdatum för varje produkt i Dropmed VASABI för att färdigmarkera ordern. Leverantören ansvarar för att säkerställa rätt leveranstid till kund. All kommunikation från kund såsom reklamationer, uteblivna varor mm går via Dropmed till ert leverantörskonto i Dropmed VASABI. Dropmed ansvarar för att skicka notiser till er mejl när meddelanden, ordrar eller övriga relevanta uppdateringar kommer. Dropmed ansvarar inte för eventuella fel för ert mottagande av dessa notiser, varför leverantörer regelbundet rekommenderas att logga in på Dropmed VASABI. Vid fel eller tekniska hinder vid användning av våra plattformar ska leverantören omgående kontakta supporten på Dropmed (support@dropmed.se). Bristfällig hantering och kundsupport kan leda till att Dropmed rekommenderar alternativa produkter eller vid allvarliga brister helt stänger av leverantören.

RETURPOLICY

Som leverantör står ni själva för eventuella returer. Varorna skickas av kunden tillbaka till er utifrån er policy. Kostnader för eventuella returer ligger på leverantörens ansvar. Dropmed hanterar inte returer från slutkund och lagerhåller inte heller returer. Leverantörer som får en retur ansvarar själva för lagerhållning av produkten tills den säljs igen. 

FORCE MAJEURE

Ingen av parterna av det här avtalet ersätter den andra parten för skada eller ekonomiska förluster som uppstått på grund av strejk, eldsvåda, krig, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför parts kontroll och som part skäligen inte kunnat förväntas räkna med och/eller vars följder part ej skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar leverantören sitt samtycke till den behandling av person- och företagsuppgifter som beskrivits.

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

I samband med att skapa konto på Dropmed VASABI godkänner leverantören samtliga villkor i detta avtal.

Välkommen att kontakta oss direkt!
Genom att registrera dig godkänner du våra allmänna villkor
Tack! Din epost har registrerats!
Oops! Någonting gick fel. Var god försök igen.