Allmänna villkor för beställningar samt nyttjande av Dropmeds tjänster

 

Stockholm 2021-06-04

  

Villkorens omfattning

Dessa allmänna villkor äger tillämpning vid beställning av varor eller vid användandet av tjänster från Dropmed AB (nedan kallat Dropmed).

 

Definitioner

●  “Kunden”, eller "vårdgivaren", den juridiska eller fysiska person som ingår avtal med Dropmed i syfte att beställa medicinska produkter, förbrukningsmaterial eller i övrigt använder Dropmeds tjänster.

●  ”Kontaktperson”, den person som har rätt att beställa varor för Kundens räkning genom Dropmeds beställningssystem. En kontaktperson kan tilldelas olika behörigheter i Dropmeds beställningssystem, utifrån aktuell roll, enligt nedan:

 

Roller

 ■            “Verksamhetschef”, den som enligt 4:e kapitlet, 2§ Hälso- och sjukvårdslagen svarar för hälso- och Sjukvårdsverksamheten.

■            “Administratör”, den med behörighet att redigera uppgifter om verksamheten och anställda. Vidare har administratören möjlighet att beställa varor.

 ■            “Anställd” eller ”Användare”, den med möjlighet att beställa varor.

 ■            “Begränsadbehörighet”, den med möjlighet att, utifrån begränsning, beställa varor.

Beställning kan avse:

●             Medicintekniska produkter enligt MDD/MDR

●             CE-märktaprodukter inom det medicinska området

●             Förbrukningsmaterial och medicinsk förbrukning

●             Kontorsartiklar och övriga varor som Dropmed tillhandahåller relevanta för vårdgivare

 

Tjänster kan avse:

●             Dropmeds marknadsföringstjänster för vårdgivare

●             Dropmeds arvodeshantering

●             Övriga tjänster som Dropmed tillhandahåller

 

Allmänna förutsättningar

Dropmed ska hantera beställningar i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Kunden garanterar att denne har rätt att ingå avtalet med Dropmed och försäkrar att denne har lämnat korrekta uppgifter till Dropmed inför ingåendet av avtalet.

Kunden ska så snart det är möjligt uppdatera kund-och kontaktpersonsuppgifter i Dropmeds beställningssystem Dropmed Market om några av de uppgifter som Kunden lämnat i samband med avtalets ingående förändras, exempelvis leveransadress eller nya Kontaktpersoner.

 

Behörigheter

Verksamhetschef eller Administratör ansvarar för utdelning, administration samt begränsning av behörigheter att beställa Dropmeds varor och/eller använda Dropmeds tjänster samt att endast behörig personal har åtkomst till lösenord och andra inloggningsuppgifter. Om en Kontaktperson byter arbetsgivare åligger det verksamhetschefen eller Administratören att återkalla den förflyttade personens behörighet. Verksamhetschef är ansvarig för Kundens Administratör avseende hantering av behörigheter och användare.

 

Anvisningar, säkerhetsföreskrifteroch ansvar.

Kunden skall tillseatt:

●             de personliga lösenorden hemlighålls

●             e-post med det personliga lösenordet hemlighålls

●             Dropmed omedelbart meddelas om det finnsminsta misstanke om att det personliga lösenordet kommit till annans kännedom.

●             Lösenordet aldrig lämnas ut tilltredje part

Kunden är bunden till beställningar och meddelanden som lämnats till Dropmeds leverantörer. Kunden skall ersätta Dropmed för skada på grund av försumlighet vid hantering av lösenord eller anvisningar. Ersättningen skall stå i proportion till den skada Dropmed lidit av hanteringen.

 

Avbrott i Dropmeds beställningssystem Dropmed Market

Dropmed har rätt att stänga av sin hemsida för underhåll eller uppdatering. Likaså har Dropmed rätt att stänga av Kunden vid misskötsel av beställningar, betalningar eller vid misstanke omobehörigt användande. Om Dropmed kan förutse avbrott och detta kan antas ha mer än ringa betydelse för Kunden skall Dropmed i skälig tid underrätta Kundenom det planerade avbrottet.

 

Dropmeds rätt att vidta kontrollåtgärder

Dropmed har rätt att uppskjuta utförandet av beställningar som Kunden begärt av Leverantörer, om det, enligt Dropmeds bedömning finns anledning att vidta särskilda åtgärder för att identifiera uppdragsgivaren eller verifiera uppdraget.

 

Adressuppgifter

I Dropmeds beställningssystem Dropmed Market kan fakturerings - och leveransadress anges och administreras. Det åligger Kunden att säkerställa att samtliga adressuppgifter är korrekt angivna vid varje enskilt beställningstillfälle. I annat fall ska Kunden bära tillkommande kostnader från Leverantören för eventuella fel, exempelvis leverans till felaktigadress.

 

Kommunikationer genom Dropmed

Dropmed’s Leverantörer ansvarar för att företags-och produktinformation som kommuniceras till Kund via Dropmed som medium stämmer. Kunden ansvarar för att genom Dropmed kontakta Leverantören för eventuella frågor eller förtydliganden innan beställning läggs. Dropmeds Leverantörer bär fullt ansvar att genom Dropmed ställa eventuella kompletterande frågor mot Kund, föra in ledtider och färdigmarkera beställningar. Dropmed ansvarar för att tillhandahålla beställningsplattformarna och säkerställa informationsutbytet mellan Leverantör och Kund.

 

Färdigställande och utlämnande

Dropmed’s Leverantörer ansvarar helt för tillverkning, färdigställande och kvalitetssäkring av produkterna och dess leveranser innan varorna skickas till Kund.

Eventuella fel, återköp eller missnöjen med en Leverantörs produkter eller tjänster kommuniceras av Kund till berörd Leverantör.

Vid allvarliga fel eller dispyter mellan Kund och Leverantör kontaktas Dropmeds kundtjänst.

 

Priser och fakturering

Dropmed Market är en kostnadsfri tjänst förvårdgivare. Eventuella tilläggstjänster som valts av vårdgivaren faktureras separat.

Alla beställningar från vårdgivare på Dropmed Market skickas direkt till Dropmeds Leverantörer. Dropmeds Leverantörer ansvarar för att uppdatera leveransdatum och efter leverans fakturera Kunden. Eventuella påminnelsefakturor skickas av Leverantören. Dropmed ansvarar ej för att driva in betalningar från Kund. Om Dropmed har kompletterande kundinfo äger Dropmed rätt att lämna ut denna information till Leverantören om Kunden ej betalar.

 

Leveransvillkor

Övergång av varornas ägande

 

Äganderätten för varan övergår till Kunden när beställd vara mottagits av Kunden. Med mottagits menas att varan har levererats och avlämnats till Kundens valda adress. För det fall Kunden inte är tillgänglig vid det aktuella leveranstillfället övergår varansägande när speditören har sökt Kunden på angiven adress och antingen Dropmed eller speditören har aviserat Kunden med brev, e-post eller SMS. 

 

Ledtider för leverans

Aktuella Leverantörer ansvarar för att leveranstider framgår på varje produkttext eller under ”Särskilda villkor” på produktkortet. Om ledtider inte syns men är nödvändiga innan beställning kan Kunden kontakta Leverantören eller Dropmed.

Vid lagd beställning skickas notifikationer automatiskt till Kundens angivna epost-adress när Leverantören mottagit och hanterar beställningen, samt ytterligare en notifikation när Leverantören har satt ett leveransdatum.

Leverans sker med, av Leverantören, vald leveransmetod och mot avgifter som framgår i ”Särskildavillkor” på produktkortet alternativt genom separat fakturering utanför Dropmeds system i samband med beställningen. Leverans sker normalt enbart vardagar. I de fall kylvaror förstörs p.g.a. Kunden inte är tillgänglig för mottagandet av leveransen vid aktuellt leveranstillfälle eller på annat sätt inte uppfyller sina skyldigheter enligt gällande avtal eller dessa allmänna villkor anses leveransen ändå ha skett avtalsenligt. I fall Kunden beställer nya varor, skall Kunden betala för nya varor samt bära kostnaden för ny frakt.

Produkter som kylförvaras kan på vissa orter inte skickas dag efter helgdag. Kunden ansvarar för att behörig personal finns tillgänglig för att motta och kvittera leveransen när leveransen sker. I det fall avlämning inte kan ske kan Kunden komma att behöva hämta paketet på utlämningsställe. Kunden ansvarar då för produktens hållbarhet.

 

Expressleverans

Expressleveranser kan i vissa fall organiseras av Dropmed genom levererantören, men beror på leverantörens leveransförmåga från fall till fall och garanteras ej för alla beställningar.

 

Restorder/varubrist

Då leverans inte omfattar alla de varor som beställts till ett leveranstillfälle uppstår en restorder. Leverans av vara som omfattas av restorder skall levereras till beställande enhet så snart Leverantören har varan i lager.

 

Minsta beställningsbara enhet

I det fall Leverantören erbjuder en produkt till försäljning där minsta beställningsbara enhet är större än en (1) framgår detta på produktkortet eller i produktnamnet. Framgår minsta ordervärde i produktkortet kan vårdgivaren inte beställa mindre än minsta antal. Framgår det i produktnamnet är minsta antal lika med det som anges i produktnamnet, där vårdgivaren beställer detta antal. Har Vårdgivaren beställt fel antal måste kontakt tas med Dropmed eller direkt med leverantören omgående. Leverantören kan godkänna eller ej godkänna att alterera eller avbryta beställningen på Kundens begäran.

 

Leveranssäkerhet och förseningsansvar

Leveransen anses vara försenad i de fall lagerförda varor levereras senare än överenskommen leveransdag. Kunden har rätt till kompensation för direkt skada grundad i försening av enskild leverans i den mån den är orsakad av vårdslöshet från Leverantörens sida.

Kundens rätt till ersättning för direkt skada regleras av varje Leverantörs individuella ersättningsvillkor under ”Särskilda villkor” på produktkortet. Dropmed ersätter inte Kund direkt för eventuella förseningar. I övrigt gäller vad som framgår av Skadestånd, ansvarsbegränsningar nedan i dessa allmänna villkor.

 

Reklamation och rapportering

Kunden skall undersöka varorna så snart det är möjligt efter mottagandet och underrätta Dropmed kundtjänst om eventuellt fel eller brist i varan. Sådan underrättelse skall ske inom skälig tid, och senast inom 3 arbetsdagar från leveranstillfället för det fall felen/bristerna är upptäckbara vid en sedvanlig undersökning för den aktuella typen av varan (så som krossade varor, varor som saknas och varor som inte stämmer överens med Kundensbeställning). För dolda fel/brister skall underrättelse ske inom skälig tid och senast inom 3 arbetsdagar från det att felen/bristerna upptäcktes eller borde ha upptäckts. Dropmed kundtjänst samlar vid dessa fall in uppgifter om varan såsom typ av fel, batchnummer och ordernummer. Kunden behåller då varan i upp till två månader för att kunna skicka åter till Leverantören i de fall berörd tillverkare önskar varan i retur för sin undersökning. Om fel eller brist ej beror på Kunden eller något förhållande hos Kunden är Leverantören skyldig att enligt sina villkor för reklammation företa omleverans eller på annat sätt avhjälpa felet utan extra kostnad för Kunden. Rätt till ytterligare ersättning/skadestånd på grund av fel eller brist i leverans föreligger inte.

 

Vid fel eller brister i eller biverkningar avseende produkter ska Kunden och Dropmed alltid följa gällande regler beträffande rapporteringsskyldigheter och samverka för att respektive part uppfyller dessa skyldigheter. Dropmed ombesörjer att information om reklamation i förekommande fall lämnas vidare till berörd tillverkare eller dess ombud i Sverige.

 

Varubyte och återköp

Varor som har levererats eller där utleverans har påbörjats återköps eller byts ej. Varor som har beställts till Kunden återköps eller byts ej när beställning gjorts.

 

Indragningar

Vid indragningar av produkter som kräver omedelbar åtgärd skall Dropmed meddela Kunden om detta så snart som möjligt efter det kommit till Dropmeds kännedom.

 

Beställningar via Dropmed Market

När Dropmed kommunicerar Kundens beställningar till berörda Leverantörer gäller följande:

 

a)   Parterna överenskommer att beställningar får överföras elektroniskt till Leverantören.

b)   Parterna ansvarar för sina respektive system (hård och mjukvara)

c)   Parterna svarar för att rutiner för behörighet till systemet för elektroniska beställningar är utformade så att obehörig användning inte är möjlig och i övrigt vidtar de åtgärder som erfordras för en korrekt och säker överföring mellan parterna.

d)   Kunden skall ansvara för att endast korrekt Kundinformation för kontakt, leverans och fakturering anges och används vid beställning.

e)   Parterna skall omedelbart underrätta den andra parten om det inträffar allvarliga fel som kan påverka säkerheten i systemet.

f)    Dropmed förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av en enskild användare vid misstanke om att inloggningsuppgifter kommit i orätta händer, om användaren inte följer Dropmeds användarvillkor eller om oegentligheter på annat sätt uppkommit för Dropmed eller dess Leverantörer på grund av användaren.

 

Priser och avgifter

Dropmed är som standard kostnadsfritt för vårdgivare. Aktuella priser på varor och tjänster som Dropmed tillhandahåller framgår av Dropmeds hemsida eller via kundtjänst. Vi reserverar oss för prisfel.

 

Betalning

Fakturering skeri samband med varje leverans. Betalning skall erläggas i enlighet med fakturavillkoren från respektive Leverantör, och om inget annat anges senast 30 dagar efter fakturans utställandedatum. Fakturaavgift kan tillkomma enligt av Leverantörens vid var tid gällande villkor (se även Leverantörens särskilda villkor angivna under produktinformationen på Dropmeds hemsida eller kontakta Dropmeds kundtjänst för mer information). Är Kunden i dröjsmål med betalning debiterar Leverantören Kunden för betalningspåminnelser. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Leverantören kan därvid komma att utfärda räntefaktura. Är Kunden i dröjsmål med betalning får Dropmed avbryta fortsatta leveranser tills dessatt Kunden erlagt utestående fordringar. Vidare har Leverantören enligt lag rätt att ta ut förseningsavgift mot Kunden.

Leverantörsinformation

Dropmed AB med organisationsnummer 559206-6814 och momsregistreringsnummer SE559206681401 är ansvariga för att beställningen som Kunden lägger kommuniceras till rätt Leverantör. Dropmed går också att kontakta via telefonnummer 08-502 356 95 eller e-postadressen support@dropmed.se.

 

Skadestånd, ansvarsbegränsningar

Om inte annat framgår i dessa allmänna villkor, ska Parts totala ansvar för avtalsbrott vara begränsat till direkt skada förorsakad av Parts vårdslöshet samt till maximalt fem (5) prisbasbelopp. Part ansvarar inte i något fall för förlust av information, stopp i produktion, utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust. Inte heller ansvarar part för den andra partens eventuella ersättningsskyldigheter gentemot tredjeman. Dessa begränsningar gäller inte om skadan orsakats genom grov vårdslöshet.

 

Hinder

Rätten att göra gällande påföljder mot part med anledning av bristande fullgörelse av partensskyldigheter enligt detta avtal bortfaller, om parten kan visa att denne hindrades från att utföra sina skyldigheter på grund av ett hinder utanför partens kontroll som denne inte borde förutsett och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Hindras part från fullgörelse på grund av sådan omständighet skall parten underrätta den andra parten om hindret och dess inverkan samt om när fullgörelse beräknas ske.

 

Sekretess

Parterna är medvetna om att de under avtalsförhållandet kan få tillgång till information om affärs eller driftförhållanden i motpartens rörelse, inklusive detta avtal samt annan information av konfidentiell eller sekretesskyddad karaktär. Parterna förbinder sig att endast använda information i syfte att fullgöra sina förpliktelser i detta avtal samt att hemlighålla informationen i enlighet med vad som sägs i denna sekretessförbindelse. Den skyldighet att iaktta sekretess består intill fem år efter det att avtalsförhållande har upphört. Parterna förbinder sig att intill fem år efter det att avtalsförhållanden upphört, inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken erhålls från motparten i anledning av denna avtalsrelation och uppdragets genomförande. Med konfidentiell information avses i denna sekretessförbindelse varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art med undantag för, och vilket kan visas av part:

 

a)               Upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna sekretessförbindelse.

b)              Upplysning som part redan känt till innan upplysningen erhållits från den andra parten.

c)               Upplysning som part mottagit av tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denne.

d)              Upplysning som part enligt skyldighet i lag eller förordning eller genom tvingande av domstolsbeslut tvingas avslöja för tredje man.

Oaktat vad som framgår ovan, får Dropmed till tredje part lämna ut statistisk information, exempelvis Kundens beställnings- och inköpsdata. Dessa sammanställningar kan innehålla information om beställningstillfällen och beställningskvantitet per produkt samt pris. Den statistiska informationen kan även innehålla Kundens uppgifter, såsom bolagsnamn, organisationsnummer och adress. Beträffande statistisk information som innehåller Kundens personuppgifter (i de fall Kunden bedriver enskild firma/är fysisk person), kan informationen således innehålla uppgift om bolagsnamn, organisationsnummer och adress.

 

Parterna förbinder sig att tillse att anställda hos part och parts underleverantörer inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att de anställda och underleverantörer som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som parten enligt denna sekretessförbindelse.

 

Behandling av personuppgifter

 

För behandling av personuppgifter som sker i samband med Kundens nyttjande av Dropmeds tjänster, gäller Dropmeds integritetspolicy som finns tillgänglig på www.dropmed.se.

För behandling av cookies, gäller Dropmeds cookiepolicy, tillgänglig på www.dropmed.se.

Kunden godkänner att Dropmed behandlar deras personuppgifter för Kundens räkning och i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser.

Kunden godkänner att Dropmed kontaktar dem i syfte rörande Kundens aktivitet genom Dropmeds plattformar. Önskar kunden avsäga sig viss kontakt från Dropmed kan detta göras genom Dropmeds hemsida eller genom att mejla supprt@dropmed.se. Har Kunden pågående beställningar kan kontakten som är nödvändig för genomförandet av dessa ej sägas upp förrän produkterna är levererade.

 

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall slutgiltigt avgöras enligt svensk rätt genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman om inte annat beslutas av skiljenämnden. Platsen för Skiljeförfarandet skall vara Stockholm.

Välkommen att kontakta oss direkt!
Genom att registrera dig godkänner du våra allmänna villkor
Tack! Din epost har registrerats!
Oops! Någonting gick fel. Var god försök igen.